Organizacja studiów
Studia podyplomowe trwają 4 semestry – od maja 2023 r. do grudnia 2024 r.

Studia podyplomowe prowadzone są w formie niestacjonarnej, w trybie hybrydowym:
  • zajęcia w uczelni (Wydział Nauk Społecznych, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4),
  • zajęcia zdalne (on-line),
  • praktyki zawodowe. 
Program studiów podyplomowych obejmuje łącznie 1065 godzin, w tym:
  1. 180 godzin przeznaczonych na kształcenie kierunkowe (pedagogika specjalna), w tym 60 godz. praktyki zawodowej,
  2. 885 godzin przeznaczonych na przygotowanie merytoryczne i przygotowanie dydaktyczno-metodyczne oraz praktykę zawodową (180 godz.) w ramach specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

Zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) realizowane będą w ramach:
– zjazdów sobotnio-niedzielnych (w większości odbywających się w uczelni) 2-3 razy w miesiącu
oraz
– zajęć on-line w piątki po południu
oraz
– tygodniowego zjazdu po zakończeniu roku szkolnego (hybrydowo).

Plan studiów przewiduje cztery praktyki o zróżnicowanym charakterze. Opiekę nad praktykami sprawują koordynatorzy praktyk wyznaczeni przez UG, którzy przygotowują plany praktyk, oceniają ich przebieg i sprawdzają poprawność dokumentacji.

Za zgodą koordynatorów praktyk, praktyki będą mogły być realizowane w placówkach wskazanych przez uczestnika studiów (np. w jego miejscu pracy lub w pobliżu miejsca zamieszkania),
pod warunkiem, że placówka ta spełnia warunki do odbycia danej praktyki. Osobom, które nie wskażą takich placówek wyznaczone zostaną odpowiednie placówki (po dwie dla każdej praktyki), w których umożliwi się realizację obowiązkowych praktyk.

Nie przewiduje się zwolnienia z praktyk.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich egzaminów i zaliczeń przedmiotowych oraz praktyk zawodowych.