O studiach

Studia podyplomowe/kwalifikacyjne 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

są odpowiedzią na potrzebę przygotowania kadr do realizacji zadań w nowym międzysektorowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR). Ich założenia są zgodne z rekomendacjami EAECI1 oraz z przyjętymi Standardami organizacji systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR), którego podstawą są:

 • model wsparcia skoncentrowany na rodzinie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub
  z niepełnosprawnością2;
 • biopsychospołeczny model niepełnosprawności;
 • model społeczny wsparcia dziecka i jego rodziny, mający na celu wzmocnienie zasobów środowiskowych, wspierające uczestnictwo i włączenie społeczne dziecka i rodziny, aktywne wsparcie adaptacji dziecka do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, przygotowanie dziecka
  do podjęcia nauki w szkole;
 • transdycyplinarny model pracy specjalistów;
 • kompleksowe działania wspierające, skierowane do rodzin oczekujących narodzin lub wychowujących dziecko w wieku od urodzenia do momentu rozpoczęcia realizacji spełniania obowiązku szkolnego;
 • standardy organizacji systemu wczesnego wspomagania rozwoju i wsparcia rodziny (WWR).

Program kształcenia

zakłada, że realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (WWR) wymaga od osób udzielających wsparcia specyficznej wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych. Dotyczy to wszystkich specjalistów dziedzin zaangażowanych w proces WWR i wczesnej interwencji (WI), który jest:

 • podjęty najwcześniej jak to możliwe,
 • skoncentrowany na rodzinie,
 • oparty na pracy zespołowej,
 • przeprowadzany w naturalnym dla dziecka, włączającym środowisku.

Studia podyplomowe są adresowane
do czynnych nauczycieli, posiadających wykształcenie wyższe (kwalifikacja pełna co najmniej na poziomie 6, uzyskana w systemie szkolnictwa wyższego i nauki), studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej w ramach dziedzin nauk społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Celem studiów podyplomowych

jest przygotowanie specjalisty WWR, który uzyska kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • promowania rozwoju i uczenia się dziecka, kluczowej roli rodziny i środowiska w opiece, wychowaniu, edukacji, leczeniu i terapii;
 • zindywidualizowanego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w ramach wielospecjalistycznego zespołu (wczesne rozpoznawanie potrzeb dziecka i rodziny oraz rozwiązywanie problemów zdrowia i funkcjonowania, warunkujących zaburzenia rozwojowe);
 • współpracy z rodziną i środowiskiem społeczno-wychowawczym we wspomaganiu rozwoju;
 • koordynowania prac w zakresie oceny funkcjonalnej i planowania pracy z dzieckiem, jego rodziną i środowiskiem;
 • realizacji zadań w sposób kompleksowy, skoordynowany w środowisku dziecka i rodziny zgodnie ze standardami WWR;
 • koordynacji działań podmiotów międzyresortowych, w celu zsynchronizowana opieki, wsparcia i dostępności;
 • optymalizowania włączenia dziecka i rodziny do lokalnej społeczności, transdyscyplinarnej pracy zespołowej prowadzonej w środowisku.

Absolwent studiów podyplomowych

nabywa kwalifikacje do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.
Osoba posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny będzie mogła znaleźć zatrudnienie w podmiotach prowadzących WWR oraz instytucjach koordynujących WWR na poziomie powiatu.
Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia roli specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny we wszystkich rodzajach placówek zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi, sensorycznymi, emocjonalnymi, behawioralnymi lub nieprawidłowo kształtującą się osobowością i ich rodzinom.
Osoba mająca kwalifikacje do pracy w zakresie nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju
i wsparcia rodziny, zgodnie z podstawowym wykształceniem kierunkowym uzyskanym w ramach studiów wyższych oraz kompetencjami w ramach ukończonych studiów podyplomowych, może podjąć zatrudnienie na stanowisku specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju i wsparcia rodziny w:

 • Centrach Dziecka i Rodziny (placówki systemu oświaty, które zgodnie z projektowanymi zmianami będą koordynować wsparcie w ramach nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny w zakresie wsparcia terapeutycznego i środowiskowego i zastąpią w tej roli wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze),
 • zespołach WWR w jednostkach systemu oświaty realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcie rodziny (obecne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze),
 • ośrodkach wczesnej interwencji,
 • Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą3,
 • w jednostkach pomocy społecznej.

1 The European Association on Early Childhood Intervention (EAECI).
2 Opisany m.in. w monografii A. Twardowskiego (2012). Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
3 Planowane do utworzenia przy specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.